బయోకెమిస్ట్రీ మరియు సెల్ బయాలజీ జర్నల్

అందరికి ప్రవేశం

మా గ్రూప్ ప్రతి సంవత్సరం USA, యూరప్ & ఆసియా అంతటా 3000+ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఈవెంట్‌లను నిర్వహిస్తుంది మరియు 1000 కంటే ఎక్కువ సైంటిఫిక్ సొసైటీల మద్దతుతో 700+ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్‌లను ప్రచురిస్తుంది , ఇందులో 50000 మంది ప్రముఖ వ్యక్తులు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

ఎక్కువ మంది పాఠకులు మరియు అనులేఖనాలను పొందే ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్

700 జర్నల్స్ మరియు 15,000,000 రీడర్లు ప్రతి జర్నల్ 25,000+ రీడర్లను పొందుతున్నారు

ఇండెక్స్ చేయబడింది
  • పబ్లోన్స్
  • ICMJE
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Exploring the Dynamic World of Cytoskeletal Proteins: Structure, Function, and Implications

Jogeswar B

Cytoskeletal proteins play a pivotal role in maintaining cellular structure, facilitating intracellular transport, and orchestrating various cellular processes. This abstract provides an overview of the current understanding of cytoskeletal proteins, highlighting their diverse functions, structural intricacies, and significance in cellular physiology. The cytoskeleton, a dynamic and intricate network of proteins within the cell, comprises three main components: microfilaments, microtubules, and intermediate filaments. Each component is involved in unique cellular functions, such as providing mechanical support, enabling cell motility, and participating in intracellular signaling. The regulation of cytoskeletal dynamics is tightly controlled, involving a complex interplay of proteins that modulate polymerization, depolymerization, and cross-linking. This review delves into the structural features of key cytoskeletal proteins, emphasizing their modular organization and conformational flexibility. The discussion extends to the molecular mechanisms governing cytoskeletal dynamics, including the involvement of motor proteins in intracellular transport and the regulation of cell division and migration. Furthermore, the abstract explores the implications of cytoskeletal dysfunction in various pathological conditions, including neurodegenerative diseases, cancer metastasis, and genetic disorders. Understanding the molecular basis of these diseases provides valuable insights for developing targeted therapeutic strategies.